www.098q.com您现在的位置: www.hg7088.com > www.098q.com >

 • 《廣韻》邵公奭封燕
 • 作者:管理员 发布日期:2019-09-18点击率:
 •  接近;亲近 [close;intimate]。如:燕好(敌对);燕狎(亲近);燕昵(密切;激情亲切);燕会(密切相会);燕语(亲热扳谈);燕诲(谓亲近之而加以);燕莺(比方相爱的青年男女)

   又如:燕豆(古代宴饮时盛食物的器具);燕狎(宴饮);燕客(宴请宾客);燕俎(宴饮。亦宴席)

   燕赵之珍藏, 韩魏之运营, 齐楚之精英。(互文,珍藏、运营、精英均指金玉瑰宝。)—— 唐· 杜牧《阿房宫赋》

   又如:燕户(闲君之室);燕休(闲居;歇息);燕令(帝王退朝闲居时所发的号令);燕宇(供歇息用的屋宇);燕安(平和平静承平;安靖);燕安鸩毒(沉湎于安闲,犹如饮毒酒);燕私(闲居歇息);燕坐(安坐;枯坐);燕居(退朝而处;闲居);燕安(安适满脚);燕祉(安泰幸福);燕笑(犹欢笑);燕尔新婚(协调的新婚);燕适(安适);燕燕(安适的样子;和乐的样子);燕誉(安泰)

   周代诸侯国名。本做:匽、郾。姬姓;周召公之后,世称北燕,具有今省北部和西端,定都蓟(今)。和国时成为七雄之一。后灭于秦

   《唐韻》於甸切《集韻》《韻會》《正韻》伊甸切,����音宴。《說文》����鳥也。籋口布翄枝尾,象形。《爾雅·釋鳥》燕燕,����。《疏》燕燕,别名����。前人沉言之。《詩·邶風》燕燕于飛。《玉篇》俗做鷰。《集韻》亦做䴏。又《禮·學記》燕朋逆其師,燕辟廢其學。《註》燕,猶褻也。又與醼通。《廣韻》醼飮,古無酉,今通用。《詩·小雅》我有旨酒,嘉賔式燕以敖。《儀禮》燕禮第六。又《集韻》與宴通。安也,息也。《易·中孚》初九虞吉,有他不燕。《疏》燕,安也。《詩·小雅》悉率摆布,以燕皇帝。《傳》以安待皇帝。《又》或燕燕居息。《傳》燕燕,安眠貌。《齊語》昔聖王之處士也,使就閒燕。《註》閒燕,猶淸淨也。又《廣韻》烏前切《集韻》《韻會》因蓮切《正韻》因肩切,����音煙。《玉篇》國名。《爾雅·釋地》燕曰幽州。《詩·大雅》溥彼韓城,燕師所完。《朱傳》燕召公之國。◎按鄭箋云:燕,安也。讀去聲。今从朱傳。又《左傳·隱五年》衞人以燕師伐鄭。《註》南燕國今東郡燕縣。《疏》燕有二國,一稱北燕,故此註言南燕,以別之。世本燕國姞姓。地舆志:東郡燕縣南燕國姞姓,黃帝之後也。又姓。《廣韻》邵公奭封燕,爲秦所滅,子孫以國爲氏。漢有燕倉。〇按史記仲尼傳:燕伋字思。是春秋時,卽有燕姓也。又《集韻》於殄切,音蝘。本做宴。引爾雅宴宴,居息也。〇按爾雅疏引小雅北山,或燕燕居息。考爾雅釋文及北山釋文,俱無做上聲讀者,惟大雅韓奕:韓姞燕譽。釋文云:燕,于遍反。又於顯反。可証燕之有上聲也。*考證:〔《齊語》昔先君之處事也,使就閒燕。〕謹照原文先君改聖王。處事改處士。

   燕地寒,花朝节后,余寒犹厉。(燕,古代燕国,这里指地域。)—— 明· 袁宏道《满井纪行》

   又如:燕诬(,措辞藐视);燕朋(藐视伴侣);燕辟(谓藐视教员为深义而做的浅显比方);燕亵(密切猥亵)